Faculty Staff of DDBJ

NIG Faculties

  • ARITA Masanori, PhD

    Professor

    Director of DDBJ Center

  • TAKAGI Toshihisa, PhD

    Professor

     

  • NAKAMURA Yasukazu, PhD

    Professor

    Head of Database Division

  • OKUBO Kousaku, MD, PhD

    Professor

     

  • OGASAWARA Osamu, PhD

    Project Associate Professor

    Head of HPC Division

  • SAKURAI Nozomu, PhD

    Project Associate Professor

     

  • KAWASHIMA Takeshi, PhD

    Assistant Professor

     

Database Division

Coordinators

  • KODAMA Yuichi, PhD

  • KOSUGE Takehide, PhD

  • MASHIMA Jun, PhD

Curators

  • AONO Hideo

    Patent

  • FUKUDA Asami

    Data Submission: NGS

  • LEE Kyungbum, PhD

    Data Submission: MSS

  • MIMURA Kimiko

    Data Updates/Correction

  • OKIDO Toshihisa, PhD

    Data Submission: MSS

  • SAKAI Katsunaga, PhD

    Data Updates/Correction

  • SUGITA Rie

    Data Updates/Correction

  • SUZUKI Kimiko

    Data Submission: NGS・PR

  • TOKIMATSU Toshiaki, PhD

    Data Submission: NSSS

  • TSUTSUI Haru

    Data Submission: NSSS

  • YOKOYAMA Emi

    Data Submission: NSSS・PR

High Performance Computing Division(HPC)

  • EJIMA Mayumi

  • KOHIRA Junko

  • OKUDA Yoshihiro, PhD

  • TAKIGUCHI Yaeko

Supercomputer System SE

  • AOKI Kazunori

  • ASHIZAWA Yuji

  • HIRAI Tomohiro

  • HIRAMATSU Michiaki

  • ISHIKAWA Naofumi

  • NOGI Yoshiyuki

  • YASUDA Tomohiko

Database System SE

  • DOBASHI Yukino

  • FUJIMOTO Masahiro

  • ITO Akiko

  • KATO Kenji

  • MASHIMA Hisako

  • MATSUMORI Fujitaka

  • MOCHIZUKI Hideki

  • SAKON Yukie

  • SATO Makoto

  • SUZUKI Takahiro

  • TAKAGI Daisuke

  • WATANABE Kouji

Secretaries

  • MAKI Mika

  • MURAKATA Naoko

(alphabetical order)